Godziny pracy

Grupy w przedszkolu

6151615 - dzieci na 10 godzin

700 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 dzieci na 5 godzin

Grupy w szkole

630 - 1615 - dzieci na 10 godzin

700 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 - dzieci na 5 godzin

Szukaj

PostHeaderIcon regulamin

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego

w Sokołowie Młp.

Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) .
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz 1942)
 4. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016r.
 5. Ustawa z dnia 21 maja 2001 r. o liczebności dzieci w grupie ( tj. Dz.U. nr 61 poz. 624),
 6. Statut Przedszkola.


I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1


 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1  Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

1.2   Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny

1.3   Przyjmowanie Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola;

1.4   Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej

1.5   Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;

1.6   Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej;

1.7   Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 1. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


II. Zasady  postępowania rekrutacyjnego

§ 2


 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ogłasza rekrutację na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
 2. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 3. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny zainteresowanym w kąciku dla rodziców.

§ 3

 1. Do Przedszkola  przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Sokołów Młp.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. 7. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym.

Dzieci w wieku 3 i 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 1. Liczba oddziałów określona w Arkuszu organizacji przedszkola jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.
 2. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sokołów Młp. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w miarę wolnych miejsc.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

§ 4


 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola  odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci  do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 2. 12. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Potwierdzenia Woli kontynuowania edukacji przedszkolnej oraz Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą należy pobrać w Przedszkolu Samorządowym w Sokołowie Młp., przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w przedszkolu w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola odpowiada rodzic, prawny opiekun.
 4. Przyjmuje się zasadę składania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.
 5. Po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z harmonogramem zostaną wywieszone wyniki na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej szkoły i przedszkola.
 6. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji rodzic ma obowiązek potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Umowę z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Nie podpisanie Umowy zgodnie załączonym harmonogramem jest uważane za rezygnację rodziców lub prawnych opiekunów z miejsca przyznanego ich dziecku w  przedszkolu.
 7. W przypadku rezygnacji z edukacji przedszkolnej dziecka, obowiązuje rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
 8. Nabór prowadzi się zgodnie z załączonym harmonogramem (zał. nr 1).

III. Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna


§ 5


 1. 1.W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół.
 2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc
  w przedszkolu, Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:

a)      Dyrektor Zespołu Szkół – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,

b)      dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

c)      przedstawiciel Rady Rodziców,

 1. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując kandydatów do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.
 2. Przyjęte kryteria kolejności przyjęć kandydatów do przedszkola:

a)      do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku 6 lat, odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3 i 4
i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

b)      kandydat z rodziny wielodzietnej ( 3 i więcej dzieci),

c)      niepełnosprawność kandydata

d)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

e)      niepełnosprawność obojga rodziców

f)       niepełnosprawność rodzeństwa

g)      kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,

h)      kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej,

 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:

1)      kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt

2)      kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt

3)      kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt,

4)      kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek – 4 pkt.

 • O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.
 1. Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

a)      posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie,

b)      przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,

c)      członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,

d)     komisja rozpatruje Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w punkcie  5  niniejszego regulaminu,

e)      w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący,

f)       komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji.

g)      dyrektor oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do przedszkola.

h)      W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu 7 dni złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.


Niezbędne jest złożenie dokumentów potwierdzających kryteria, które wymienione są w punkcie 5.


IV. Zadania związane z rekrutacją dzieci

§ 6


 1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:
 • wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń,
 • wyłożenie rodzicom do wglądu „Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola” (odpowiedzialny dyrektor).
 1. wydawanie i przyjmowanie: „Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” oraz „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” i przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, (odpowiedzialni nauczyciele poszczególnych grup),  ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  a) datę i miejsce urodzenia dziecka,
  b) numer PESEL,
  c) miejsce zamieszkania i zameldowania dziecka,
  d) czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  e) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
  f) telefon, maila do rodziców,
  g) czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach,
  h) datę złożenia karty.
 • przygotowanie na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci, (odpowiedzialny nauczyciel wskazany przez dyrektora),
 • powołanie Komisji Kwalifikacyjnej na dany rok szkolny (odpowiedzialny dyrektor).
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej, (wytypowane osoby).
 • Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na dany rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów (odpowiedzialny dyrektor).
 • Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym:

a)      składanie podpisów przez członków Komisji,

b)      protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,

c)      sporządzanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 • Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1. (odpowiedzialny dyrektor).  

V. Przepisy końcowe.

§ 7


 1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola.
 2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolny wywieszane są do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.
 3. Dyrektor rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia odwołania.
 4. Dopuszcza się tworzenie Listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.


§ 8


 1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
 2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mają prawo odwołać się do Burmistrza Miasta i Gminy w Sokołowie Młp., za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

§ 9


 1. Dokonywana jest bieżąca i końcowa ewaluacja przebiegu rekrutacji dzieci do przedszkola.
 2. Wnioski wynikające z tej ewaluacji zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 7 luty 2017r.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.


Sokołów Młp.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. 1. Harmonogram naboru – załącznik nr 1
 2. „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” załącznik nr 2
 3. „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” – załącznik nr 3

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

a)         od 27 lutego do 10 marca 2017 r. wydawanie i przyjmowanie Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej i Kart zgłoszenia dzieci do przedszkola, w godzinach od 730 do 1600.

b)       Od 13 marca do 23 marca 2017r. -rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną,

c)      24 marca 2017 r. o godzinie 800- wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

d)     od 27 marca do 7 kwietnia 2017r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Umowę z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

e) składanie odwołań do Dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od wywieszenia list tj. do 31 marca 2017 r.

f)       udzielanie odpowiedzi przez Dyrektora w ciągu 5 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców (prawnych opiekunów),

g)      24 kwietnia 2017r. wywieszenie w przedszkolu ostatecznej Listy dzieci przyjętych na rok 2017/18, których rodzice podpisali Umowy.