Godziny pracy

Grupy w przedszkolu

6151615 - dzieci na 10 godzin

700 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 dzieci na 5 godzin

Grupy w szkole

650 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 - (wt. i czw. do 1330) - dzieci na 5 godzin

Szukaj

PostHeaderIcon regulamin

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego

w Sokołowie Młp.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256,

poz.2572 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) .

3.Ustawa z dnia 21 maja 2001 r. o liczebności dzieci w grupie ( tj. Dz.U. nr 61 poz. 624 ),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli (Dz.U. NR 57, poz. 361)

4. Statut Przedszkola.

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny
1.3 Przyjmowanie Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola;
1.4 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej;
1.5 Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;
1.6 Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej;
1.7 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu  o zasadę powszechnej   dostępności.

 

II. Zasady  postępowania rekrutacyjnego

§ 2

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ogłasza rekrutację na tablicy

ogłoszeń dla rodziców,

2. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

3. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny zainteresowanym w kąciku dla rodziców.

§ 3

4. Do Przedszkola  przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat zamieszkałe na terenie Miasta

i Gminy Sokołów Młp.

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8

lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które

ukończyło 2,5 roku.

7. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym.

Dziecko w wieku 4 lat (od 2015r.) ma zapewnioną opiekę w przedszkolu.

8. Liczba oddziałów określona w Arkuszu organizacji przedszkola jest liczbą maksymalną

i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu

zmniejszeniu. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

9. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sokołów Młp. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w miarę wolnych miejsc.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

§ 4

 

11. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola  odbywa się raz w roku. Dopuszcza się

możliwość przyjmowania dzieci  do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli

placówka dysponuje wolnymi miejscami.

12. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Potwierdzenia Woli kontynuowania edukacji przedszkolnej oraz Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą należy pobrać w Przedszkolu Samorządowym w Sokołowie Młp., przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl

13. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola

obowiązani są złożyć w przedszkolu w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie

wypełnioną kartę. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia dziecka do         przedszkola odpowiada rodzic, prawny opiekun.

14.Przyjmuje się zasadę składania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok

szkolny.

15. Po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z harmonogramem zostaną wywieszone wyniki na

tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej szkoły i przedszkola.

16. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji rodzic ma obowiązek potwierdzić wolę

uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Umowę z Dyrektorem Zespołu

Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Nie podpisanie Umowy zgodnie załączonym

harmonogramem jest uważane za rezygnację rodziców lub prawnych opiekunów z miejsca

przyznanego ich dziecku w  przedszkolu.

17. W przypadku rezygnacji z edukacji przedszkolnej dziecka, obowiązuje rodzica pisemna

forma zgłoszenia tego faktu do Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie

Młp.

18. Nabór prowadzi się zgodnie z załączonym harmonogramem (zał. nr 1).

III. Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna

 

§ 5

 

1.W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół.

2.W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc

w przedszkolu, Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:

a) Dyrektor Zespołu Szkół – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,

b)  dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

c)  przedstawiciel Rady Rodziców,

3.Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.

4. Przyjęte kryteria kolejności przyjęć dzieci do przedszkola:

a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 4-letnie, które od roku 2015 mają mieć zapewnioną opiekę w pzedszkolu

b) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

c) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci),

d) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

e) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

f) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo,

g) dzieci, które nigdy nie uczestniczyły w zajęciach przedszkolnych,

h) dzieci obojga rodziców pracujących,

i) zgłoszone na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,

j) dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

5.Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

a) posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym

w harmonogramie,

b) przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,

c) członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady

protokołowania,

d) komisja rozpatruje Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi

w pkt 4  niniejszego regulaminu,

e) w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący,

f) komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji.

g) dyrektor oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do

przedszkola.

h). W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą

w ciągu 7 dni złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Sokołowie Młp.

 

IV. Zadania związane z rekrutacją dzieci

§ 6

 

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

  • wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola

na tablicy ogłoszeń,

  • wyłożenie rodzicom do wglądu „Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola”

( odpowiedzialny dyrektor).

  • wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz

przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, (odpowiedzialni

nauczyciele poszczególnych grup),  ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
a) datę urodzenia dziecka,
b) numer PESEL,
c) miejsce zamieszkania i zameldowania dziecka,
d) czas pobytu dziecka w przedszkolu,
e) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
f)  pracę rodziców,
g) czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach,
h) datę złożenia karty.

  • przygotowanie na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej wykazu

zgłoszonych dzieci, ( odpowiedzialny nauczyciel wskazany przez dyrektora),

  • powołanie Komisji Kwalifikacyjnej na dany rok szkolny (odpowiedzialny dyrektor).
  • Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej, (wytypowane osoby).
  • Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na dany

rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów (odpowiedzialny

dyrektor).

  • Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania

dokumentacji przez Komisję, w tym:

a) składanie podpisów przez członków Komisji,

b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,

c) sporządzanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  • Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości

rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1. (odpowiedzialny dyrektor).  

V. Przepisy końcowe.

§ 7

 

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola.

2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolny wywieszane są do

wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.

3. Dyrektor rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną

odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia odwołania.

5. Dopuszcza się tworzenie Listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

 

§ 8

 

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący

komisji kwalifikacyjnej.

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mają prawo odwołać się do Burmistrza Miasta

i Gminy w Sokołowie Młp., za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

§ 9

 

1. Dokonywana jest bieżąca i końcowa ewaluacja przebiegu rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Wnioski wynikające z tej ewaluacji zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od ……………..

4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie go na tablicy

ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.

 

Sokołów Młp.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Harmonogram naboru – załącznik nr 1

2. „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” – załącznik nr 2


Załącznik nr 1

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

a)         od 2 marca do 13 marca 2015r.- wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszenia dzieci

do przedszkola, w godzinach od 730 do 1600.

b)   16 marca 2015r. -rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną,

c)   17 marca 2015 r. o godzinie 1400- wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola

imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

d)   od 17 marca do 31 marca należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa

dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Umowę z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana

Pawła II w Sokołowie Młp.

e)   składanie odwołań do Dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od wywieszenia

list tj. do 23 marca 2015 r.

f)   udzielanie odpowiedzi przez Dyrektora w ciągu 5 dni od dnia złożenia odwołania przez

rodziców (prawnych opiekunów),

g)   10 kwietnia wywieszenie w przedszkolu ostatecznej Listy dzieci przyjętych na rok

2015/16, których rodzice podpisali Umowy.